Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ее иерусалимскойСкачать 349.99 Kb.
страница2/2
Дата24.08.2017
Размер349.99 Kb.
1   2

25 октября (н.ст.)
Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному! (Поклон)
Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго и поми́луй мя. (Поклон)
Созда́вый мя, Го́споди, поми́луй мя. (Поклон)
Без числа́ согреши́х, Го́споди, прости́ мя. (Поклон)
Влады́чице моя́, Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ мя гре́шнаго. (Поклон)
Ангеле Храни́телю мой святы́й, от вся́кого зла сохрани́ мя. (Поклон)
Святы́й му́чениче (имярек), моли Бога о мне. (Поклон)
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй на́с. Ами́нь.
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй на́с. (Поклон) (Трижды)
Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше Истины, Иже везде́ сы́й и вся́ исполня́яй, Сокро́вище Благи́х и Жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны́, и очи́сти ны́ от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Молитва Господня

Отче наш, И́же еси́ на Небесе́х!

Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́,
Да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́.

Хлеб наш насу́щный даждь нам дне́сь;

и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
Го́споди, поми́луй. (12 раз)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)
Псалом 50

1 В конец, псалом Давиду, внегда внити к нему Нафану пророку,
2 егда вниде к Вирсавии, жене Уриеве

3 Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.
4 Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя.
5 яко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну.
6 Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти.
7 Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.
8 Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.
9 Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся.
10 Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя.
11 Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти.
12 Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
13 Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.
14 Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя.
15 Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.
16 Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.
17 Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.
18 яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши.
19 Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т.
20 Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.
21 тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Символ веры

1 Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.
2 И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго,
и́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, и́мже вся бы́ша.
3 Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с Небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася.
4 Распя́таго же за ны́ при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна.
5 И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.
6 И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.
7 И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.
8 И в Ду́ха Свята́го, Го́спода животворя́щаго, и́же от Отца́ исходя́щаго, и́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшего проро́ки.
9 Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.
10 Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.
11 Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых,
12 и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.
Тропарь, глас 4

Богора́дованная Влады́чице, Пpепpосла́вленная Ма́ти щедpо́т и человеколю́бия, Всеми́лостивая о всем ми́pе Хода́таице! Пpиле́жно pаби́ Твои́ ко Твоему́ пpедста́тельству пpибега́ем, и ко пpечу́дному о́бpазу Твоему́ со умиле́нием пpипа́дающе мо́лимся: моли́тву те́плую Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему сотвоpи́, о Всепе́тая Цаpи́це Богоpо́дице, да от вся́ких боле́зней и печа́лей нас Тебе́ pа́ди изба́вит, и от гpехо́в вся́ких свободи́в, Ца́pствия Своего́ Небе́снаго насле́дники ны пока́жет: ве́лие бо и неизpече́нное я́ко Ма́ти к Нему́ деpзнове́ние и́маши, и вся от Него́ испpоси́ти мо́жеши, Еди́на во ве́ки Пpеблагослове́нная.
Ин тропарь, глас 3

Твоего́ предста́тельства увере́ние и милосе́рдия Твоего́ явле́ние ико́на Иерусали́мская нам, Влады́чице, показа́ся пред не́ю же ду́ши на́ша в моли́тве излива́ем и ве́рою Тебе́ вопие́м: воззри́, Милосе́рдная, на лю́ди Твоя́, вся ско́рби на́ша и печа́ли утоли́, утеше́ние благо́е в сердца́ на́ша низпосли́ и спасе́ние ве́чное ду́шам на́шим, Пречи́стая, испроси́.
Кондак, глас 5

Не отри́ни, о Милосе́рдая Ма́ти, слез и воздыха́ний на́ших, но проше́ния на́ша ми́лостивно прии́мши, пред Иерусали́мскою ико́ною Твое́ю моля́щихся люде́й ве́ру укрепи́, умиле́нием сердца́ их испо́лни, и крест земна́го жития́ нести́ им помози́, ели́ка бо хо́щеши мо́жеши.
Кондак 1

Избранней от всех родо́в Преблагослове́нней Де́ве Богоро́дице, я́ко Ма́тери Го́спода и Бо́га на́шего, похва́льное пе́ние прино́сим. Ты же, я́ко Засту́пница ро́да челове́ческаго, подае́ши стра́ждущим отра́ду, боля́щим исцеле́ние, от наве́тов вра́жиих защи́ту, всем же моля́щимся Тебе́ ско́рое услы́шание. Те́мже в ра́дости и умиле́нии вопие́м Ти: Радуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.
Икос 1

Арха́нгелов и А́нгелов ли́ки на небеси́ и челове́ков мно́жество на земли́ сла́вят Тя, Цари́цу всех и Богоро́дицу, я́ко да́ровала еси нам ве́лию ра́дость и утеше́ние – о́браз Твой святы́й, пред ни́мже благогове́йно предстоя́ще, умиле́нно Тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, от ве́ка Го́сподом и Царе́м Сла́вы предусмо́тренная.
Ра́дуйся, чрез ро́ды родо́в пра́ведников предочи́щенная.
Ра́дуйся, Святе́йшая Де́во, Сами́м Бо́гом в Ма́терь Сы́ну Бо́жию и́збранная.
Ра́дуйся, досто́йный пло́де пра́ведных роди́телей Твои́х Иоаки́ма и А́нны.
Ра́дуйся, Богоневе́сто, в земно́м дому́ Царя́ Небе́снаго воспи́танная.
Ра́дуйся, благове́стием Арха́нгела Бо́жия Гаврии́ла обра́дованная.
Ра́дуйся, па́че всех жен рожде́нием от Тебе́ Спаси́теля ми́ра возвели́ченная.
Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.
Кондак 2

Видящи Тя, Пресвятая Дево, в славе неизреченней Богу предстоящую и за род христианский Ему прилежно молящуюся, честнии Херувимы и славнии Серафимы, окружающии вседержавный Престол Пресвятыя Троицы, радостно покланяхуся. Мы же зде, на земли, Твоей святей иконе предстояще, всем сердцем о Тебе радуяся, благоговейно взываем ко Всевышнему Богу: Аллилýиа.
Икос 2

Видящи икону Твою, Дево Богородице, юже всехвальный евангелист Лука написа, рекла еси о ней пречистыми усты Твоими: «Благодать Рождшагося от Мене и милость Моя с сею иконою да пребудут». Сего ради, таковое Твое обетование уведевше, со умилением зовем Ти:

Ра́дуйся, я́ко благоизволила еси икону Твою в благословение Церкви даровати.
Ра́дуйся, я́ко начертание лика Твоего в залог любве Твоея нам оставила еси.
Ра́дуйся, я́ко образ Твой святый всем верующим во утешение бысть.
Ра́дуйся, я́ко христиане в Гефсимании образу Твоему, я́ко живей Ти сущей, покланяются.
Ра́дуйся, я́ко взирающии на лик Твой святый облегчение в скорбех душевных обретают.
Ра́дуйся, я́ко со слезами молящиися пред иконою Твоею исцеление в болезнех получают.
Ра́дуйся, я́ко вси исповедающии Тя я́ко Матерь Божию исполнение прошений своих приемлют.
Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.
Кондак 3

Сила благодатная, Тобою дарованная первописанней иконе Твоей, и во иных подобиях ея пребывает, пред нимиже вернии, радуяся и благоговея, прославляют Тя, Святейшую Матерь Всесильнаго Бога, вопиюще Ему: Аллилýиа.
Икос 3

Имущи велию любовь к людем, искупленным Кровию Сына Твоего, приемлеши всякаго человека, молящагося пред образом Твоим святым. Сего ради Тя по долгу ублажаем:

Ра́дуйся, Ангелы хвалимая и Серафимы воспеваемая.
Ра́дуйся, я́ко Тобою вся вселенная радости и веселия исполняется.
Ра́дуйся, я́ко иконы Твоя на радость и утешение нам явила еси.
Ра́дуйся, я́ко чрез них благодеяния многоразличныя миру всему источаеши.
Ра́дуйся, я́ко силу Твою благодатную и сей иконе обильно даровала еси.
Ра́дуйся, я́ко святою иконою Твоею Сама невидимо с нами пребываеши.
Ра́дуйся, я́ко предстояще святей иконе Твоей, Тебе Самей, истинней Матери Божией, покланяемся.
Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.
Кондак 4

Треволнении житейскими обуреваеми и соблазны греховными одолеваеми, под Твой милостивый покров прибегаем мы, грешнии и смиреннии раби Твои, я́ко к тихому и безмятежному пристанищу, и прилежно молим: пролей благодать Твою в души наша, да чистым умом и нескверными усты вопием выну о Тебе Богу: Аллилýиа.
Икос 4

Слышав греческий царь Лев, я́ко чудес велие множество и благодеяния неисчетная источаются от иконы Богоматере, яже во Иерусалиме, восхоте имети ю во стране своей; и егда принесена бысть сия в Царьград, – источи зде премногия чудеса. Людие же, видевше таковую милость Божию, в несказанней радости взываху к Преблагословенней:

Ра́дуйся, Прерадованная, Царьград осенившая Твоим пришествием.
Ра́дуйся, Благодатная, всем христианом Всемилостивая Мати.
Ра́дуйся, я́ко о всякой души христианстей всякое прошение приемлеши.
Ра́дуйся, я́ко вся гласы, отвсюду призывающия Тя, слышиши.
Ра́дуйся, я́ко покровом Твоим весь род христианский покрываеши.

Ра́дуйся, я́ко благодать и милость Твою на всех ближних и дальних простираеши.
Ра́дуйся, я́ко всем вся благая в жизни сей милостиво подаеши.
Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.
Кондак 5

Боготечная звезда явися нам образ Твой святый, Владычице; сего ради притекающии к Тебе кийждо нужды своя и потребы пред ним приносят: овии убо молят Тя утолити скорби их душевныя и телесныя, инии же в начало путей своих благословение и благопоспешение в делех своих прияти от Тебе чают, друзии же мира семейнаго, согласия и любве даровати им испрошают, угнетаемии же от злых человек защиты и покрова у Тебе ищут, и вся сия приемлюще, радостно вопиют Сыну Твоему и Богу: Аллилýиа.
Икос 5

Видевше людие страны Греческия, я́ко икона Твоя не токмо пучина чудес и неисчерпаемый источник исцелений им бысть, обаче и мощное одоление на супостаты, многажды изношаху ю пред полчища вражия, и тии бяху выну побеждаеми. Сего ради радостно воспеваху Ти:

Ра́дуйся, Взбранная Воеводо, враги побеждающая.
Ра́дуйся, я́ко безоружным нам на всеоружных победу подающая.
Ра́дуйся, устрашение на неверных иконою Твоею наводящая.
Ра́дуйся, Непобедимая Воеводо во бранех на враги христианския.
Ра́дуйся, иконою Твоею, я́ко стеною нерушимою, люди Твоя ограждающая.
Ра́дуйся, от многоразличных бед, зол и напастей нас спасающая.
Ра́дуйся, беснующихся от демонскаго удручения свобождающая.
Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.
Кондак 6

Проповедует мир весь милости, от иконы Твоея изливаемыя, Владычице, Ты бо всякия болезни чрез сию исцеляеши и скорби утоляеши. Сего ради со благоговением почитаем многоцелебный образ Твой, и поклоняющеся ему, я́ко залогу Твоего к нам благоволения, вопием Богу: Аллилýиа.
Икос 6

Возсия пречудная икона Божия Матери Иерусалимская в земли нашей, егда сия, я́ко дар многоценен, святым князем Владимиром в стольный град Киев принесена бысть, людие же, светом Христовым просвещаемии, Царице Небесней во умилении тогда взываху:

Ра́дуйся, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим.
Ра́дуйся, горе превознесенная, обаче молениям долу живущих выну внемлющая.
Ра́дуйся, всем хотящим спастися икону Твою чудотворную во спасение даровавшая.
Ра́дуйся, я́ко нас, во тьме греховней седящих, под Твой всемощный покров прияла еси.
Ра́дуйся, светом божественным от иконы Твоея всех нас просвещающая.
Ра́дуйся, ко Христу Богу всех нас приводящая.
Ра́дуйся, райския двери всем нам отверзающая.
Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.
Кондак 7

Хотящи благоверный князь Владимир вся люди, сущия в державе его, ко Христу привлещи и светом истиннаго боговедения просветити, повеле дарованную ему царем греческим святую икону Иерусалимскую из Киева в Великий Новград пренести, и бе тамо икона сия лета многа, дондеже принесена бысть во град Москву, да источает сия чудеса, людие же православнии, благодати и милостей от Богоматери исполненнии, хвалебную песнь Богу да воспевают: Аллилýиа.
Икос 7

Удивил еси на нас милости Твоя, Господи, умножив чудотворныя иконы Пречистыя Твоея Матере во отечестве нашем, ихже, я́ко звезды небесныя, разсеял еси по всей земли нашей, подавая чрез них великия и неисчетныя благодеяния благочестивым людем. Темже, благоговея пред величеством славы Твоея и преклоняя колена сердец наших пред пречистым образом Преблагославенныя Твоея Матери, умильно вопием Ей:

Ра́дуйся, страну нашу велиею любовию возлюбившая.
Ра́дуйся, чудотворными иконами Твоими сию обогатившая.
Ра́дуйся, икону Твою Иерусалимскую в наследие неоцененное нам от лет древних даровавшая.
Ра́дуйся, я́ко сею иконою, аки облаком, благодатию и милостию всех покрываеши.
Ра́дуйся, я́ко принесением иконы Твоея вся́ко место освящается и людие обновляются.
Ра́дуйся, я́ко от иконы Твоея источники чудес всюду источаются.
Ра́дуйся, я́ко и мы, грешнии, иконою Твоею от бед и напастей избавляемся.
Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.
Кондак 8

Странно есть уму человеческому и дивно сердцу верующему видети, како от лика Твоего, на доске изображеннаго, многая чудеса содеваются: сила бо многа, от иконы Твоея исходящая, долгонедужныя и разслабленныя исцеляет, бесы прогоняет, скорби и напасти утишает. Мы же, видевше чудеса сии, вкупе с исцелевшими радостно восклицаем Всещедрому Богу: Аллилýиа.
Икос 8

Весь мир любовию Своею объемлющи, Пречистая, и ко всем сострадание имущи, благоволила еси прославити икону Твою Иерусалимскую во дни мора смертнаго, егда страхом велиим сердца всех одержими бяху. Темже вси в покаяние тогда пришедшии и со слезами Тебе во храмех и в домех своих молившиися внезапныя смерти избегаху, радостно взывая благодарственная пения таковая:

Ра́дуйся, теплая о нас пред Богом Ходатаице.
Ра́дуйся, я́ко Твоими молитвами гнев Божий утоляется.
Ра́дуйся, я́ко Тобою кающимся грешником прощение подается.
Ра́дуйся, на путь истинный заблуждшия обращающая.
Ра́дуйся, ко смирению гордыя и жестокосердныя приклоняющая.
Ра́дуйся, материнскую любовь и крайнее снисхождение нам являющая.
Ра́дуйся, чтущим Тя усердно обители небесныя приуготовляющая.
Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.
Кондак 9

Вся земля наша под осенением честныя иконы Твоея пребывает и сильным предстательством Твоим хранима есть; мы же непрестанно молим Тя, Благую Матерь нашу: сохрани нас в мире и тишине, избави от волнения и смуты, от крамолы и междоусобныя брани и от всякия смертоносныя язвы, да вси во благочестии пребывая, воспеваем Богу: Аллилýиа.
Икос 9

Ветия многовещанныя не могут изъяснити силу благодати, иконе Твоей дарованную, ибо принесением ея во вся́ко место благодеяния различны источаются: идеже засуха бе – тамо дожди обильны проливаются, идеже пагубное безведрие – тамо солнце возсиявает и поветрия зловредны изменяются, человецы же, Тобою тако помилованнии и облагодетельствованнии, из глубины души взывают Ти:

Ра́дуйся, Трапезо Святая, Хлебом Жизни нас питающая.
Ра́дуйся, от глада душевнаго и телеснаго предстательством Твоим всех верных сохраняющая.
Ра́дуйся, Владычице, я́ко Тобою дожди благовременны и благорастворения воздуха нам низпосылаются.
Ра́дуйся, теплая Предстательнице наша, пагубныя удары грома и молнии от нас отводящая.
Ра́дуйся, огнь, поядающий домы и пажити людския, росою молитв Твоих угашающая.
Ра́дуйся, я́ко принесением иконы Твоея пагубы смертныя люди избегают.
Ра́дуйся, я́ко притекающии к чудотворному образу Твоему милости от Тебе приемлют.
Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.
Кондак 10

Надежное пристанище верным среди бурь и волнений моря житейскаго Ты еси, Пречистая Дево, указующее нам путь ко отечеству Небесному. Помози убо нам, о Богомати, безпреткновенно путь жития сего временнаго проити, соверши нас во всякой добродетели и соблюди в чистоте и святости, приведи нас в блаженное Царствие Сына Твоего, да и мы, Тобою спасеннии, возможем тамо со Ангелы и лики святых выну воспевати Богу хвалебную песнь: Аллилýиа.
Икос 10

Стена и прибежище верным во всяких обстояниях и напастех Ты еси, Богородице Дево, предстательством бо Твоим ограждаеши нас от искушений и бед, нас обышедших; сего ради, со слезами, вопием Ти:

Ра́дуйся, Хранительнице наша, от злобы бесовския невидимо нас ограждающая.
Ра́дуйся, зависть и коварство злых человек премудро разрушающая.
Ра́дуйся, на всех стезях жизни нашея милостиво нас сохраняющая.
Ра́дуйся, вся наша мысли от злых приражений и суетных мечтаний очищающая.
Ра́дуйся, вся наша желания во благо и спасение направляющая.
Ра́дуйся, добро творити, во славу Божию, нас наставляющая.
Ра́дуйся, Путеводительнице наша, во блаженное отечество нас руководящая.
Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.
Кондак 11

Пение хвалебное немолчно воспевают Ти, Богородительнице, вси роди христианстии, ибо непрестанными молитвами Твоими к Сыну Твоему и Богу нашему грады и веси от злых обстояний сохраняеши, мир и изобилие и вся благая всем чтущим Тя подаеши, всяк возраст на путь спасения наставляеши и всех призываеши воспевати Милосердному Человеколюбцу Богу: Аллилýиа.
Икос 11

Светом божественным пречистыя души Твоея всю вселенную просвещаеши, Владычице, и иконою Твоею сердца всех веселия и радости исполняеши; сего ради старии и младии, и всяк возраст согласно Тебе зовет:

Ра́дуйся, отраду и утешение в сердца наша изливающая.
Ра́дуйся, младенцем благое воспитание и преуспеяние разума к восприятию полезных учений подающая.
Ра́дуйся, юных в целомудрии наставляющая и в девственней чистоте души их соблюдающая.
Ра́дуйся, благословенное совершение христианских супружеств.
Ра́дуйся, добрым земледельцем плодородие у Бога испрошающая.
Ра́дуйся, право куплю деющим и всем в Бозе труждающимся пособствующая.
Ра́дуйся, путешествующим и по морю плавающим милостиво сопутствующая.
Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.
Кондак 12

Благодать велия дана Ти есть от Бога, Преблагословенная Мати Божия, еже убогия назирати, болящия исцеляти, такожде бедствующим помогати, скорбящия утешати и всех заблуждших на путь спасения обращати. Темже вси труждающиися и обремененнии, от Тебе, Благая Мати, неизглаголанныя милости приемлюще, умильно вопиют Сыну Твоему: Аллилýиа.
Икос 12

Поюще чудеса Твоя, Богородительнице, имиже являеши нам милосердие Твое, восхваляем Тя, Владычице, и, предстояще пречистому образу Твоему, молим Тя: утоли наша печали и избави нас от всякаго зла, да всегда в любви к Тебе пребывающе, во умилении сердечнем зовем Ти:

Ра́дуйся, всем скорбящим и обремененным утешение и радость приносящая.
Ра́дуйся, сущим в бедах и напастех скорую помощь посылающая.
Ра́дуйся, в болезнех Тя призывающим исцеление подающая.
Ра́дуйся, любовию Твоею ожесточенно враждующих примиряющая.
Ра́дуйся, сирот незримая Воспитательнице и вдовиц благая Покровительнице.
Ра́дуйся, в час смертный едина наша надеждо, отрадо и утешение.
Ра́дуйся, и по смерти нашей у Престола Всевышняго о нас теплая Ходатаице.
Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.
Кондак 13

О Всепе́тая Ма́ти, Цари́це Небе́сная, ро́ждшая Христа́ Сы́на Бо́жия, Спаси́теля ми́ру! Приими́ ны́не сие́ ма́лое моле́ние на́ше и всеси́льным Твои́м предста́тельством сохрани́ нас в жи́зни сей от вся́ких бед и напа́стей и сподо́би в блаже́нстве ве́чнем со все́ми святы́ми хвалу́ Бо́гу воспева́ти: Аллилýиа.

(Этот кондак читается трижды)
Икос 1

Арха́нгелов и А́нгелов ли́ки на небеси́ и челове́ков мно́жество на земли́ сла́вят Тя, Цари́цу всех и Богоро́дицу, я́ко да́ровала еси нам ве́лию ра́дость и утеше́ние – о́браз Твой святы́й, пред ни́мже благогове́йно предстоя́ще, умиле́нно Тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, от ве́ка Го́сподом и Царе́м Сла́вы предусмо́тренная.
Ра́дуйся, чрез ро́ды родо́в пра́ведников предочи́щенная.
Ра́дуйся, Святе́йшая Де́во, Сами́м Бо́гом в Ма́терь Сы́ну Бо́жию и́збранная.
Ра́дуйся, досто́йный пло́де пра́ведных роди́телей Твои́х Иоаки́ма и А́нны.
Ра́дуйся, Богоневе́сто, в земно́м дому́ Царя́ Небе́снаго воспи́танная.
Ра́дуйся, благове́стием Арха́нгела Бо́жия Гаврии́ла обра́дованная.
Ра́дуйся, па́че всех жен рожде́нием от Тебе́ Спаси́теля ми́ра возвели́ченная.
Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.
Кондак 1

Избранней от всех родо́в Преблагослове́нней Де́ве Богоро́дице, я́ко Ма́тери Го́спода и Бо́га на́шего, похва́льное пе́ние прино́сим. Ты же, я́ко Засту́пница ро́да челове́ческаго, подае́ши стра́ждущим отра́ду, боля́щим исцеле́ние, от наве́тов вра́жиих защи́ту, всем же моля́щимся Тебе́ ско́рое услы́шание. Те́мже в ра́дости и умиле́нии вопие́м Ти: Радуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.
Молитва

Пресвята́я Госпоже́, Влады́чице Богоро́дице, упова́ние всех упова́ющих на Тя, Засту́пнице печа́льных, прибе́жище отча́янных, вдов и сиро́т Пита́тельнице! Услы́ши и поми́луй ны, гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Своя́, со умиле́нием ко пречи́стому Твоему́ о́бразу припа́дающия: умоли́, Милосе́рдая Влады́чице, Сы́на Твоего́ и Го́спода на́шего Иису́са Христа́, да отврати́т от нас пра́ведный гнев Свой, да прости́т грехи́ и беззако́ния на́ша, я́ко да сподо́бимся бла́гостию Его́ сконча́ти житие́ на́ше в покая́нии и получи́ти ми́лость Его́ со все́ми избра́нными Его́, я́ко благослове́на и препросла́влена еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Окончание молитв
Достойно есть:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего.
Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Бого́родицу Тя велича́ем.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.


Коне́ц и Бо́гу сла́ва!

Иерусалимская икона Божией Матери

По благочестивому преданию Церкви, Иерусалимская икона была написана Апостолом Лукой, причем произошло это на Святой Земле, в Гефсимании, на пятнадцатый год по вознесении Спасителя на небо.

При византийском императоре Льве Великом (457—474) Иерусалимская икона была перенесена в Константинополь и помещена в храме Богоматери, именуемом «Пиги», то есть «Источник». При императоре Ираклии (575—641) город осадили скифы, он не был взят лишь благодаря всенародной молитве перед этой иконой. В память о таком чуде образ перенесли в один из главных храмов Византии — Влахернскую церковь, где он и оставался в течение почти трех столетий.

В Х веке Иерусалимская икона попала в крымский город Херсонес, откуда святой князь Владимир взял икону в Киев. Когда же вслед за киевлянами святое крещение приняли новгородцы, князь послал сей образ им в напутствие.

Более четырехсот лет образ Богородицы пребывал в Софийском соборе Великого Новгорода. Его почитанием здесь обусловлена особая любовь к Иерусалимской иконе во многих градах и весях.

В середине XVI века, в правление царя Иоанна Грозного, Иерусалимская икона была взята в московский Успенский собор и помещена среди других святынь, покровительствовавших прежним удельным княжествам. Окруженная всеобщим почитанием, икона пребывала в Кремле до 1812 года, когда была захвачена французами и увезена в Париж, где, по сведениям из дореволюционных источников, она находилась в соборе Парижской Богоматери. Однако, по свидетельству ученого иконописца Л.А. Успенского, почившего в Париже, все его долгие розыски иконы в парижском соборе ни к чему не привели.

Чудотворный список Иерусалимского образа пребывает в никогда не закрывавшемся храме Рождества Христова в Измайлове. Его принесли сюда из соседнего Покровского собора царской усадьбы на Серебряно-Виноградском острове.

Иерусалимская икона велика в своих размерах (2,1 м в высоту и 1,78 м в ширину) и потому тяжела. Во время крестных ходов ее с трудом могут нести восемь человек. По бокам ее ковчега также изображены Апостолы и трое мучеников. В отличие от прочих списков, на измайловском персты благославляющей десницы Спасителя сложены именословно.

Особенной любовью Иерусалимская икона из Измайлова была окружена с 1866 года, когда крестный ход с ней избавил от холеры жителей сел Нагатино, Новинки и Дьяково близ Коломенского. В прежние годы от Пасхи до 12 октября эту икону носили крестным ходом по всей округе. 12 октября совершался праздник Иерусалимской иконе. Ныне в измайловском храме ежевоскресно читается акафист Иерусалимской иконе Богородицы.

В центре Бронниц находится храм, построенный в 1840 году и посвященный Иерусалимской иконе Божией Матери. В этом храме до сих пор хранится точный список с московской чудотворной иконы из Успенского собора.

Полагают, что бронницкий список был сделан еще в XVI веке и до 1771 года находился не в храме, а в кладбищенской часовне. В 1771 году икона прославилась исцелением больных моровой язвой и была перенесена в храм. В память чудес жители Бронниц решили ежегодно в 10-е воскресенье по Пасхе совершать крестный ход вокруг города. Множество чудесных исцелений произошло в холерные 1848 и 1864 годы. В 1866 году холера появилась и в Подольске. Тогда объятые страхом жители Подольска обратились к митрополиту Филарету (Дроздову) с просьбой отпустить к ним знаменитую чудотворную Иверскую икону. Однако в то время холера свирепствовала и в Москве, перед Иверской почти непрерывно служили молебны и образ возили по городу. Владыка благословил вместо Иверской взять известную своими чудесами Иерусалимскую икону из Бронниц. 12 августа огромная икона в двухпудовом серебряно-вызолоченном окладе была принесена в Подольск. Встречать ее вышли тысячи людей. И чудо произошло! В этот день в городе не только не было умерших, но никто даже не заболел. Холера резко пошла на спад и вскоре прекратилась. В память об этом благодарные подольчане стали ежегодно 12 августа с великим торжеством приносить из Бронниц в Подольск чудотворную икону. С нее сделали точный список и новый образ поместили в Троицкий собор Подольска.

Ежегодный сорокаверстный крестный ход с Иерусалимской иконой стал, пожалуй, одним из наиболее замечательных событий в церковной жизни Подольска.

Наиболее прославлен список Иерусалимской иконы Богородицы, дарованный святителем Филаретом (Дроздовым) через посредство известного Христа ради юродивого Ивана Степановича в 1855 году Крестовоздвиженской женской обители Подольского уезда. В 1873 году там состоялось освящение храма во имя Иерусалимской иконы Божией Матери. Глубоко чтилась в обители и знаменитая икона Иерусалимская (Бронницкая), не раз бывавшая в этом монастыре. В 1892 году жители Бронниц в дар строящемуся в монастыре Воскресенскому собору подарили точную копию чудотворной Иерусалимской Бронницкой. Два монастырских праздника были связаны с Иерусалимской иконой: 8 августа — день перенесения образа из Бронниц и 12 октября — главный праздник чудотворной Иерусалимской.

В 1911 году обитель посетила великая княгиня Елисавета Феодоровна. Монастырь быстро приобрел в Подольском крае славу духовного, благотворительного и образовательного центра. После переворота 1917 года власти запретили крестный ход с Иерусалимской Бронницкой иконой. Недалеко от Крестовоздвиженского монастыря располагалось имение Горки, в котором поселился Ленин. Не удивительно, что обитель вскоре закрыли, а всякое упоминание о ней исчезло из печати. Но промыслительно, что она одной из первых была вновь открыта в начале 1990-х годов. Ныне это ставропигиальный монастырь. Вновь звучит здесь молитвенное пение, обращенное к Иерусалимской иконе — Наставнице, Путеводительнице всех православных христиан.

Чудотворный список Иерусалимской иконы был прославлен и на Волыни, в селе Онышковцы близ города Дубно. Предание так повествует о происхождении этого образа. Однажды турки и татары напали на Почаевскую Лавру. Находившиеся вблизи этого монастыря селения дикие полчища предали разграблению и пожарам. В числе этих сел было и с. Онышковцы. Жители его были частью уведены в плен, а остальные в ужасе разбежались по соседним лесам. Когда разрушители удалились, возвратившиеся поселяне обрели под грудами пепла на месте сгоревшего храма икону Богоматери. Она несколько обуглилась, но сам лик Пречистой Девы остался совершенно невредимым. Благоговейные поселяне склонились перед образом Богоматери в горячей молитве, а затем поставили его в найденной ими и уцелевшей в лесу часовне. В 1670 году, когда в Онышковцах построен был новый храм, икона была установлена в нем на горнем месте.

В тридцатых годах XIX столетия по молитве перед этой иконой получил исцеление от паралича один мещанин из Дубно.

В настоящее время список с этой иконы находится в храме скита праведной Анны на источнике. Здесь же почитается еще и другая чудотворная икона Богоматери, на которой Пречистая Дева изображена в отроческом возрасте, в молитвенном положении со сложенными на персях руками и попирающей главу искусителя-змия. От этого образа совершилось много исцелений.

Композиционные особенности Иерусалимской иконы таковы. Богоматерь с Младенцем на правой руке изображена по пояс и смотрит на обращенного к Ней Сына. Мафорий, свободно спадая с головы Богородицы, являет собой яркую, чаще красную, изнанку в отворотах. Зеркальное отражение этого иконографического типа именуется Богоматерь Грузинская — эта икона также особо почиталась в древних новгородских землях.В Пантелеимоновом монастыре на Святой Горе Афон в Покровском соборе над царскими вратами также находится чудотворный список Иерусалимской иконы. Икона эта представляет точный список с Кривоезерской Иерусалимской иконы. Написан этот образ в 1825 году Никоном, иеромонахом Нило-Сорской пустыни. Надпись на этой иконе гласит, что в Пантелеимоновскую обитель она препровождена была «по особенному внушению Промысла Божия». Под праздники Богородичные на всенощных бдениях и в воскресные дни после вечерни образ опускается вниз и перед ним читается акафист.


По благословению
Архиепископа Херсонского и Таврического Иоанна

Каталог: other
other -> Морской бой
other -> Проектировали на Неве, строили на Буге, летать учили в Крыму
other -> Доклад об интернационализации французской экономики итог 2015 года: иностранные инвестиции и создание рабочих мест 22 марта
other -> Семинар Высокого Уровня по вопросам о Региональном Сотрудничестве в Сфере Торговли в Центральной Азии
other -> Доклад об оказании содействия внедрению
other -> Закона «о банке развития»
other -> Кинокомпании «Реал Дакота», «Интерфест» и Fox International Productions представляют комедию «любовь – морковь 3»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал