Литература народов России (кабардино-черкесская литература)


Вопросы ко II-й рейтинговой точкестраница10/16
Дата17.10.2016
Размер2.71 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

Вопросы ко II-й рейтинговой точке


 1. ХьэкIуащэ Андрей и «ГурыщIэм и джэрпэджэж» (2009) тхылъым адыгэ литературэм и зыужьыныгъэм ехьэлIа гупсысэхэр къыщыIэтауэ ит литературно-критическэ тхыгъэхэр.

 2. Къэжэр Хьэмид и «Уэрэд щIаусыр» (2008) литературнэ портретхэмрэ эссемрэ щызэхуэхьэса тхылъым и мыхьэнэр.

 3. IутIыж Борис и «Пщыхьэщхьэ нэбзийхэр» (2008) тхылъым адыгэ литературэм, критикэм, литературоведенэм ехьэлIауэ къыщыкIуэ очеркхэм я мыхьэнэр.

 4. Бещтокъуэ Хьэбас и тхылъ «Анэдэлъхубзэм и псынащхьэм» (2009) и мыхьэнэр.

 5. Адыгэ литературэм щылэжьа, нобэ хэт, къыхыхьэ тхакIуэхэм я гъащIэмрэ я лэжьыгъэмрэ къызыщыхьа биоблиографическэ справочникхэр, тхылъхэр (авторхэр, зэхэзылъхьахэр, къыщыдэкIа гъэр, н.къ.)


Вопросы к III-й рейтинговой точке

 1. Лъэпкъ уcыгъэм и зыужьыныгъэм теухуауэ иужьрейуэ къыдэкIа тхылъхэр (коллективнэ сборникхэр, антологиехэр).

 2. Адыгэ (къэбэрдей) драматургиемрэ театральнэ искусствэмрэ я зыужьыныгъэм ехьэлIауэ иужьрей зэманым къыдэкIа монографиехэр, лэжьыгъэхэр.

 3. Адыгэ литературэм и тхыдэм теухуауэ иужьрейуэ къыдэкIа тхылъыр зыгъэхьэзырахэр, абы ихуа тхыгъэхэм яIэ мыхьэнэмрэ.

Вопросы к зачету:

 1. Литературэ критикэм и лIэужьыгъуэхэр, абыхэм ящыщу ди деж узыщрихьэлIэхэр.

 2. АдыгэбзэкIэ къыдэкIыу щыта газетхэм: «Гъуазэ», «Къэрэхьэлъкъ», «КъаруущIэ» альманахым, «Япэ лъэбакъуэ» литературэ-художественнэ сборникым я напэкIуэцIхэм къытехуэу щыта критикэ тхыгъэхэр, абыхэм я мыхьэнэр.

 3. Къэбэрдей литературэ щIэныгъэм и зыужьыныгъэ гъуэгуанэр.

 4. ХХ лIэщIыгъуэм и 20 - 30 гъэхэм щыIа литрературэ зэгухьэныгъэхэр, ахэр лъэпкъ литературэщIэхэм я зыужьыныгъэм зэрыхущытар.

 5. Литературэ щIэныгъэмрэ критикэмрэ я зыужьыкIэр (теориер, лъэхъэнэр, къаIэт Iуэхугъуэхэр, гупым игъэхьэзыра щIэныгъэ лэжьыгъэшхуэхэр).

 6. Борыкъуей ТIутIэрэ ЩэрэлIокъуэ Талъостэнрэ япэ адыгэ тхакIуэхэм я тхыгъэхэм хужаIахэр.

 7. Теорие и лъэныкъуэкIэ литературэ щIэныгъэм къихутэ Iуэхугъуэхэр.

 8. Нало Жансэхъу япэ къэбэрдей литературэ критикщ.

 9. Литературэ щIэныгъэм художественнэ бзэр зэрызэпкърих терминхэр.

 10. ХХ лIэщIыгъуэм и 20-30 гъэхэм псэуа адыгэ тхакIуэхэм ятеухуауэ МэшылI Е. итха «Япэу лъэбакъуэ зычахэр» тхылъыр, абы и мыхьэнэр.

 11. Литературэ щIэныгъэм усыгъэр къызэрипщытэ Iэмалхэмрэ Iуэхугъуэхэмрэ.

 12. Адыгэ литературэм и зыужьыныгъэм теухуауэ «Къэбэрдей», «ЩIэплъыпIэ» альмаххэмрэ «Iуащхьэмахуэ», «Литетературная Кабардино-Балкария» журналхэмрэ къытехуэ тхыгъэхэм я мыхьэнэр.

 13. Литературэ критикэм и жанрхэр: статьяхэр, рецензэхэр, отзывхэр, эссе, зарисовкэхэмрэ очеркхэмрэ.

 14. Литературэ критикэм къихутэ терминхэр ахэр ди литературэм зэкърыха зэрыщыхъур.

 15. Литературэ щIэныгъэм къызэщIиубыдэмрэ идж Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэмрэ.

 16. Шортэн Аскэрбийрэ адыгэ литературэ щIэныгъэмрэ.

 17. Критикэмрэ литературэ щIэныгъэмрэ я зэхущытыкIэр. Критикэр зищIысыр, абы и къалэн нэхъыщхьэхэр.

 18. ХьэкIуащэ Андрей и литературэ - критикэ тхыгъэхэр щызэхуэхьэса «ГурыщIэм и джэрпэджэж» тхылъым къыщыIэта Iуэхугъуэхэр.

 19. Иджырей литературэ щIэныгъэм и хэлъхьэныгъэщIэхэр, нэхъыбэу и къэхутэныгъэхэр зыхуэгъэпса IэнатIэхэр.

 20. Теунэ Хьэчим и «Къэбэрдей литературэмрэ къэбэрдей тхакIуэхэмрэ» лэжьыгъэр.

 21. Нобэрей къэбэрдей литературэ критикэм и щытыкIэр: ехъулIэныгъэхэмрэ щыщIэныгъэхэмрэ.

 22. Нало Заур и щIэныгъэ лэжьыгъэхэмрэ критикэ тхыгъэхэмрэ.

 23. Къэбэрдей лъэпкъ литературэ критикэм и япэ лъэбакъуэхэр.

 24. Къэжэр Хьэмид и литературэ критикэ тхыгъэхэр, ахэр зыхуэгъэпса Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэр.

 25. Къэбэрдей лъэпкъ литературэ критикэмрэ литературэ щIэныгъэмрэ ХХ лIэщIыгъуэм и 60 - 80 гъэхэм.

 26. Шэвлокъуэ Петр и литературэ критикэ лэжьыгъэхэр.

 27. «Адыгэ литературэм и тхыдэ» (2010) щ1эныгъэ лэжьыгъэр: къызэщ1иубыдэ 1уэхугъуэхэмрэ лъэхъэнэмрэ.

 28. К1урашын Бет1ал адыгэ литературэ - критикэм хуищ1а хэлъхьэныгъэр.

 29. Адыгэ литературэмрэ ЩоджэнцIыкIу Iэдэм и критикэ статьяхэмрэ.

 30. Гъут Iэдэм лъэпкъ литературэмрэ IуэрыIуатэмрэ джыным хуищIа хэлъхьэныгъэхэр.

 31. Мусукаевэ Анджелэ иджырей лъэпкъ прозэм и зыужьыкIэм теухуауэ иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэр.

 32. Бещтокъуэ Хьэбас и «Анэдэлъхубзэм и псынащхьэ» тхылъым къыщыIэта гупсысэхэр.

 33. Сокъур Мусэрбий къэбэрдей критикэмрэ литературэ щIэныгъэмрэ я зыужьыныгъэм хуищIа хэлъхьэныгъэр.

 34. Адыгэ узэщIакIуэхэм я гъащIэмрэ я IуэхущIафэмрэкъэпщытэжыным теухуауэХьэщхъуэжь Раисэ иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр.

 35. Тхьэгъэзит Юрий лъэпкъ романым и зыужьыкIэм теухуауэ итха статьяхэр, абыхэм я мыхьэнэр.

 36. Лъэпкъ драматургием и зыужьыныгъэм теухуауэ щыIэ щIэныгъэ лэжьыгъэхэмрэ критикэ статьяхэмрэ, ахэр зи IэдакъэщIэкI щIэныгъэлIхэр.

 37. ПащIэ Бэчмырзэ и гъащIэмрэ и тхыгъэхэмрэ теухуауэ Пщыбий

 38. Инал игъэхьэзыра лэжьыгъэхэр.

 39. Теунэ Хьэчим лъэпкъ критикэмрэ литературэ щIэныгъэмрэ хуищIа хэлъхьэныгъэхэр.

 40. Лъэпкъ усыгъэм къикIуа гъуэгуанэр щыубзыхуа щIэныгъэ лэжьыгъэхэр.

 41. IутIыж Борис и «Пщыхьэщхьэ нэбзийхэр» тхылъым и мыхьэнэр.

 42. Къэрмокъуэ Хьэмидрэ Щокъуий Къадиррэ я критикэ статьяхэр щызэхуэхьэса тхылъхэр.

 43. Иджырей лъэхъэнэмрэ лъэпкъ литературэм и зыужьыкIэмрэ. Абы теухуауэ щыIэ щIэныгъэ лэжьыгъэхэр.

темы рефератов:

 1. Монографическое исследование темы «Художественный конфликт и жанровая специфика кабардинской (адыгской) драматургии».

 2. Роль и значение литературно-критических статей по теме «Национально-художественные истоки кабардинской драматургии».

 3. Монографические исследования по проблеме характера и ее художественного решения в кабардинской драматургии.

 4. Литературно-критические статьи по поэтике комических жанров в кабардинской драматургии.

 5. Исследовательские работы по проблемным вопросам кабардинской драматургии ХХ века.

 6. Освещение проблемы жанровой эволюции в кабардинской драматургии в книге «Очерки истории кабардинской драматургии».

 7. Исследование тематики, проблематики пьес Бориса Утижева в работах адыгского литературоведа Х. Бакова.

 8. Жанровые разновидности комедии в кабардинской драматургии.

 9. Художественно-стилевое многообразие пьес кабардинских драматургов.

 10. Вопросы становления и развития кабардинской поэзии в исследованиях кабардинских литераторов.

 11. Монографические исследования темы «Жанрово-видовые особенности кабардинского стиха» в работах А.Пшиготыжева и А.Хакуашева.

 12. Публицистические статьи и критические заметки по творчеству кабардинских детских поэтов.

 13. Освещение темы «Отечественная война в лирике кабардинских поэтов» в литературоведческих изысканиях.

 14. Проблемы художественного освоения действительности в кабардинской поэзии в критических статьях и работах исследователей кабардинской литературы.

 15. Монографические исследования по теме «Своеобразие и художественные особенности кабардинской лирики на современном этапе».

 16. Изученность темы «Патриотические и интернациональные мотивы в современной кабардинской поэзии» в научно критических и литературоведческих статьях и книгах.

 17. Работы кабардинских литературоведов по теме «Любовная лирика в кабардинской поэзии».

 18. Монографическое исследование темы «Кабардинское стихосложение: состояние и перспективы развития».

 19. Освещение темы «Кабардинская послевоенная проза: тематика и проблематика произведений» в «Очерках истории кабардинской литературы».

 20. Исследовательские работы по теме «Эволюция малых форм кабардинской прозы».

 21. Монографические исследования темы «Становление и развитие жанра повести в кабардинской прозе».

 22. Исследование вопроса «Жанр романа: художественно-стилевое многообразие» в работах кабардинских литературоведов и критиков.

 23. Литературоведческие работы по теме: «Кабардинский исторический роман: проблемы жанровой эволюции».

 24. Раскрытие вопроса «Портретная характеристика в творчестве кабардинских писателей» в критических статьях и монографических исследованиях.

 25. Интерпретация темы «Создание образов наших современников в кабардинской литературе» в работах исследователей кабардинской литературы.

 26. Исследования вопроса «Прототипы и образы в кабардинских романах» в монографиях кабардинских литературоведов.

 27. Разработанность темы «Образная система в современных кабардинских повестях» в исследованиях кабардинских критиков и литературоведов.

 28. Освещение темы «Образ рассказчика и повествователя в творчестве кабардинских писателей» в монографических исследованиях и критических статьях.

 29. Освещение темы «Образ Родины и его художественное воплощение в кабардинской литературе (поэзия, проза, драматургия)» в работах исследователей кабардинской литературы.

 30. Литературно-критические работы по современной кабардинской прозе.

 31. Духовная и культурная жизнь кабардинского народа в исследованиях современных литературоведов и критиков.

 32. Творческое (литературоведческое) исследование процессов современной кабардинской литературы.

 33. Монографические исследования по актуальным вопросам теории творчества современной кабардинской литературы.

 34. Труды, изданные исследователями современной кабардинской литературы за последнее десятилетие: тематика, проблематика работ.М.2.ДВ.4.1 «Кабардинская детская литература»

Вопросы к I рейтинговой точке

 1. Адыгэ IуэрыIуатэм сабийр гъэсэнымкIэ иIэ мыхьэнэр.

 2. Адыгэ сабий джэгукIэу щыIахэр, абыхэм ягъэзащIэу щыта къалэныр.

 3. Адыгэ псысэхэр щызэхуэхьэса фонотекэхэр, абы ихуа тхыгъэхэм яIэ гъэсэныгъэ-ущииныгъэ мыхьэнэр.

 4. Япэ адыгэ сабий тхакIуэ-усакIуэхэр (ХХ лIэщIыгъуэм и 20-30 гъэхэм щыIахэр), абыхэм я IэдакъэщIэкIхэр.

Каталог: docs
docs -> Оценка рисков в Донецком бассейне Закрытие шахт и породные отвалы Филипп Пек
docs -> Потенциальные места трудоустройства выпускников огу в разрезе укрупненных групп направлений подготовки и специальностей
docs -> Наименование специализированных аудиторий и лабораторий Перечень оборудования
docs -> Инструкция по использованию «вак-системы»
docs -> Решение заказчика
docs -> Программа дисциплины корпоративные системы управления проектами фгос впо третьего поколения Профессиональный цикл
docs -> Круг обязанностей
docs -> Решение проблем формирования профессиональной компетенции педагога в условиях информатизации современного образования требует изменения содержания существующей
docs -> Iid-094 «Интегрированная корпоративная система отчетности (иксо)» Техническое задание москва 2015


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал