Литература народов России (кабардино-черкесская литература)


Вопросы ко II рейтинговой точкестраница11/16
Дата17.10.2016
Размер2.71 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Вопросы ко II рейтинговой точке


 1. ЩоджэнцIыкIу Алий адыгэ сабийхэм яхуэгъэзауэ итха усэхэр, рассказхэр.

 2. КIыщокъуэ Алим и «Елбэздыкъуэ» литературнэ псысэм IуэрыIуатэ нэщэнэу хэлъыр.

 3. Щомахуэ Амырхъан адыгэ сабий литературэм хуищIа хэлъхьэныгъэр.

Вопросы к III рейтинговой точке

 1. Иджырей адыгэ сабий литературэм щылажьэ усакIуэ, тхакIуэ, драматургхэр.

 2. Адыгэ сабий прозэм хэлъхьэныгъэ хуэзыщIа тхакIуэхэр.

 3. Адыгэ сабий усыгъэм нобэ жыджэру щылажьэ усакIуэхэр.

 4. Адыгэ сабий драматургием къикIуа гъуэгуанэр.Вопросы к экзамену:

 1. Адыгэ (къэбэрдей) сабий литературэм и тхыдэм и къежьапIэм щылэжьа егъэджакIуэ-узэщIакIуэхэр.

 2. Адыгэ IуэрыIуатэм щIэблэр гъэсэнымкIэ иIэ мыхьэнэр.

 3. Адыгэ сабий IуэрыIуатэр (къебжэкIхэр, щIэнэкIалъэхэр, джэгузэхэшэхэр, н.къ.)

 4. Адыгэ сабий таурыхъхэр, псысэхэр.

 5. Нарт эпосымрэ адыгэ сабий литературэмрэ я зэпыщIэныгъэмрэ зэхущытыкIэмрэ.

 6. Гъэсэныгъэм, сабий пIыным ехьэлIа псалъэжьхэр, къуажэхьхэр, псынщIэрыпсалъэхэр.

 7. Адыгэ сабий джэгукIэхэр («Къызэрылэ», «ГъуэрыгъуапщкIуэ», «Дзыгъуэ-джэду», н.къ.).

 8. Адыгэ сабий литературэм хуэлэжьа щIэныгъэлIхэр, егъэджакIуэхэр, усакIуэхэр (Нало Заур и «Сабий щэнгъасэр», Мыз Мухьэмэд и «Адыгэ сабий литературэр»).

 9. Багъ Николай и усэ-цикл «Адыгэ алфавитыр».

 10. «Нур» адыгэ сабий журналым щIэблэр гъэсэнымкIэ иIэ мыхьэнэр, абырэ адыгэ сабий литературэмрэ.

 11. «Вагъуэбж», «Сабиигъуэ» адыгэ сабийхэм яхуэгъэза коллективнэ сборникхэм я мыхьэнэр.

 12. ЩоджэнцIыкIу Алий адыгэ сабийхэм яхуэгъэзауэ итха усэхэр, рассказхэр.

 13. КIыщокъуэ Алим и «Елбэздыкъуэ» литературнэ псысэм IуэрыIуатэ нэщэнэу хэлъыр.

 14. КIыщокъуэ Алим и «Бажэ пшынэ» поэмэр.

 15. Щомахуэ Амырхъан адыгэ сабий литературэм хуищIа хэлъхьэныгъэр.

 16. Щомахуэ Амырхъан сабийхэм яхуитха усэхэр, рассказхэр.

 17. Гъубжокъуэ Лиуан адыгэ сабийхэм литературэм хуищIа хэлъхьэныгъэр (усэхэр, рассказхэр).

 18. Нало Заур адыгэ сабийхэм папщIэ итха, хузэхилъхьа и тхылъхэм я мыхьэнэр.

 19. АфIэунэ Лиуан сабий литературэм хуищI хэлъхьэныгъэр.

 20. Хьэщыкъуей Олег адыгэ сабийхэм яхуитх усэхэм, псысэхэм, рассказхэм я мыхьэнэр.

 21. Тау Нинэ адыгэ сабийхэм яхуитх усэхэр, хъыбар кIэщIхэр.

 22. ХьэцIыкIу Хьэсэн и сабий усэхэр.

 23. Щоджэн Леонид адыгэ сабийхэм яхуитх усэхэр, къуажэхьхэр, псынщIэрыпсалъэхэр.

 24. Къагъырмэс Борис иужьрейуэ сабийхэм яхуитха «Мыщэжьым и къуэ» усэ тхылъыр.

 25. Брай Адэлбий адыгэ сабийхэм яхуитха хъыбархэм, рассказхэм я идейно-тематическэ лъабжьэр.

 26. Журт Биберд адыгэ сабийхэм яхуэгъэзауэ итха расказхэр, повестхэр, пьесэ «Сыт нэхъ IэфI?» жыхуиIэр.

 27. КIуантIэ Iэзид и сабий тхыгъэхэр (рассказхэр).

 28. Жылэтеж Сэлэдин сабийхэм папщ1э итха усэхэр, поэмэхэр, рассказхэр, инсценировкэхэр.

 29. Адыгэ сабийхэм яхуэтхэ адыгэ цIыхубз тхакIуэхэр, усакIуэхэр (Къуныжь ХьэIишэт, Къаныкъуэ Заринэ, Щоджэн Тэмарэ н.къ.).

 30. Хьэх Сэфарбий и рассказхэр.

 31. Хьэту Петр сабийхэм яхуитха и «Жьырытэдж» усэ сборникыр.

 32. Иджырей адыгэ сабий драматургием и щытыкIэр, и къэкIуэнур, ахэр зэпха щхьэусыгъуэхэр.

 33. Ерчэн Леонидрэ Эдуард Черкасскэмрэ зэдатха «Жыхьфар дадэ и таурыхъхэр» интермедие циклыр.

 34. Бещтокъуэ Хьэбас сабийхэм яхуитха пьесэхэр: «Нэсрэн ЖьакIэ», «Имыс».

 35. IутIыж Борис сабийхэм яхуитха пьесэхэр: «Хьэцацэ дахэ», «Нартхэ я дыгъэ».

 36. Къэжэр Петр и сабийхэм яхуитха усэхэмрэ пьесэ-псысэхэмрэ («Албэч и къуэ Бекъан», «Кхъужьгъэжей»).

 37. ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ сабийхэм яхуитха «Жиным и сэшхуэ» пьесэмрэ IуэрыIуатэмрэ.

 38. Жылэтеж Сэлэдин сабийхэм яхуитха пьесэхэр: «Ашэмэз и бжьэмийм и хъыбар», «Нартхэ я дыщэ жыг».

 39. Акъсырэ Залымхъан сабийхэм яхуитха пьесэ «Щхьэхуейуэ пшынэр».

 40. Дудар Хьэутий сабийхэм яхуитха «Хьэлэлыжьрэ Хьэрэмыжьрэ» пьесэр.

 41. Щхьэгъэпсо Мухьэмэд и «Мыщэ и къуэ Батыр» пьесэм IуэрыIуатэр къызэрыщыгъэсэбэпар.

 42. Сабийхэм хуигъэхьэзыру адыгэ IуэрыIуатэм Къэрмокъуэ Хьэмид къытрищIыкIа инсценировкэхэр.

Темы рефератов:

 1. 1. Адыгэ сабий джэгукIэхэр: Адыгэ сабийхэр гъэсэнымрэ ущиинымрэкIэ псысэхэм ящIэлъ гупсысэхэр:

а) «Пэжибгъу» (сабийм и гум бжыгъэр зэрыриубыдэм теухуа джэгукIэ-зэштегъэу) ;

б) «Си къаз плъэгъуа?» (сабийхэр дыкъэзухъуреихь дунейм, абы и къэхъукъащIэхэм, IэщIагъэ зэхуэмыдэхэм, къагъэсэбэп хьэпшыпхэмрэ Iэмэпсымэхэмрэ, зэрылажьэ Iэмэпсымэхэр нэхъ гъунэгъуу езыгъэцIыху диалог ухуэкIэ зиIэ джэгукIэр);

в) «Хъуа-мыхъуами, сынокIуэ, гъуащхьэм итыр пIырегущ» джэгукIэм и мыхьэнэр;

г) «Къаз» джэгукIэм и мыхьэнэр;

д) «Мэл кIэхъу» джэгукIэр

е) «Дзыгъуэ-джэду» джэгукIэр;

ж) «Гъуэзэрыж» джэгукIэр;

з) «Лормэ» джэгукIэр;

и) «Топ ежьэ» джэгукIэр;

й) «Гъуэиж» джэгукIэр;

к) «Бжьы хъыринэ» джэгукIэр;

л) «Амэн-атэн» джэгукIэр;

м) «Топшэс» джэгукIэр;

н) «Зэкъуэт» джэгукIэр;

о) «ЗэкIэс» джэгукIэр

2. Адыгэ сабийхэр зыщIагъэдэIуу щыта псынщIэрыпсалъэхэм я мыхьэнэр.

3. Борыкъуей ТIутIэ, Елмэс Хьэжбий, Пщынокъуэ Абдул, ШэкIыхьэщIэ Пщыкъан, ЩэрэлIокъуэ Талъостэн сымэ адыгэ сабий литературэм и къежьапIэм деж зэрыщытахэр.

4. «Къэбэрдей» альманахым Багъ Николай, Джэдгъэф Хъусен, Елгъэр Кашиф, КIыщокъуэ Алим, КIуащ БетIал, Нало Заур, Тхьэгъэзит Зубер, ХьэхъупащIэ Амырхъан, ЩоджэнцIыкIу Iэдэм, Щомахуэ Амырхъан сымэ сабийхэм папщIэ ятха усэхэр, поэмэм щыщхэр, басняхэр къытехуауэ зэрыщытар.

5. КIыщокъуэ Алим и таурыхъ псысэ «Елбэздыкъуэр».

6. КIыщокъуэ Алим и «Тисей жыг» поэмэм ныбжьыщIэхэр къызэрыхэщыжыр.

7. «ГъащIэ кIыхь», «МыIэрысей» усэхэм ящIэлъ гупсысэ нэхъыщхьэхэр.

8. Щомахуэ Амырхъан адыгэ сабий прозэм зэрыщылэжьар, тхыгъэхэм я идейно-тематическэ лъабжьэр, гъэсэныгъэ-ущииныгъэ мыхьэнэр.

9. Щомахуэ Амырхъан и «Къанжэ кIакIэ», «Адакъэмрэ джэдхэмрэ» басняхэм ящIэлъ щIагъыбзэр.

10. Сабийхэм папщIэ итха усэхэмрэ поэмэхэмрэ зэрыт «Зэраншу» тхылъым и мыхьэнэр.

11. Нало Заур и «Сабий щэнгъасэ» япэ тхылъым и мыхьэнэр.

12. Нало Заур адыгэ сабийхэм папщIэ итха усэхэр, псысэхэр зэрыт тхылъхэм сабийхэр гъэсэн и лъэныкъуэкIэ яIэ мыхьэнэм и инагъыр.

13. Нало Заур и тхыгъэу сабийхэм папщIэ итхахэу «Къэбэрдей», «Нур» журналхэм я къыдэкIыгъуэхэм итахэр (усэхэр; рассказыр, хъыбархэр).

14. «Вагъуэбж» адыгэ сабийхэм яхуэгъэза коллективнэ сборникым и мыхьэнэр.

15. КIуантIэ Iэзид и тхылъхэр адыгэ сабийхэм, ныбжьыщIэ цIыкIухэм я къэухьым зегъэужьыным псори хуэгъэпсауэ зэрыщыт.

16. Иджырей ныбжьыщIэ-школакIуэ цIыкIухэм я зэхущытыкIэхэр КIуантIэм и тхыгъэхэм лъабжьэ зэрыхуэхъуу щытар.

17 .КIуантIэ Iэзид «Нур» сабий журналым къытригъэдза «ТIум тIу хэплъхьэмэ», «Джэджьейм и Iэмалыр» рассказхэр зытеухуар, къыщыIэта гупсысэхэр.

18. Гъубжокъуэ Лиуан адыгэ сабий усыгъэм хуищIа хэлъхьэныгъэр.

19. Гъубжокъуэ Лиуан адыгэ сабий прозэм хуищIа хэлъхьэныгъэр.

20. Гъубжокъуэ Лиуан и япэ тхыгъэхэу «Жэм пыджэреймрэ Мадинэмрэ» рассказыр, усэхэу «Сэ гуэгуш согъэдыхьэшх», «Гуэгушхэм загъэгусащ», «Къэрабэ», «Бжьыхьэ» жыхуиIэхэр «Къэбэрдей» альманахым и къыдэкIыгъуэхэм къытехуауэ зэрыщытар.

21. Гъубжокъуэ Лиуан и сабий тхыгъэу сабий садхэм, пэщIэдзэ школхэм, курыт еджапIэхэм щаджхэр.

22. Къэжэр Петр «Нур» сабий журналым182 гъэм къыдэкIын щIэзыдзам и япэ редактору зэрыщытар.

23. Къэжэр Петр и «Кхъужьгъэжей» музыкальнэ пьесэ-псысэ театрым папщIэ хуитха либреттэр.

24. Къэжэр Петр и усэхэу «Мыщэ цIыкIу», «Хьэлэмэтрэ гъэщIэгъуэнрэ», «Мыщэ шыр», «Дзыуэ-дзыуэ», «IэщIагъэлI», «Жыг хадэ» жыхуиIэу «Къэбэрдей» альманахым тетахэр зытеухуахэр.

25. «Нур» журналым Хьэх Сэфарбий къытригъэдза усэхэу: «Дыщафэщ», «Телевизор», «Жаннэрэ нанэрэ», рассказхэу «Анэм жиIэм уемыдаIуэмэ», «Бзумрэ ныбгъуэмрэ», «Папэ, мамэ, си Наур», «ШынэхъыщIэ», ящIэлъ гупсысэ нэхъыщхьэхэр.

26. АфIэунэ Лиуан курыхыу, и гурэ и псэкIэ етауэ адыгэ сабий литературэм зэрыхуэлажьэр.

27 .«Нур» журналым къытригъэдза АфIэунэ Лиуан и усэхэм яIэ гъэсэныгъэ-ущииныгъэ мыхьэнэр.

28. Брай Адэлбий и тхыгъэхэу «Къэбэрдей» альманахым тетахэр (усэ «Сэлам гуапэ», шыпсэ «Гугу и пцIы упсыкIэ», рассказхэу «Мэз лъапэм къыщыхъуар», «ЗэIущIэ гъэщIэгъуэн», «Дыгъужь хьэщIэ», «Умкэ»).

29. Брай Адэлбий и иужьрей зэманым «Нур» журналым зэрыщылэжьар.

30. Жылэтеж Сэлэдин и усэхэу: «Седжэну сохъуапсэ», «ИлъэсыщIэ», «Сыт нэхъ сыт нэхъ нэхъыфI?», «Чыху, чыху, алащэ», «Къа-къэ-къа-къэ», «Нанэрэ сэрэ», «Нанэ и нэгъуджэ», «ШынэхъыщIэм лъабэ ещIыр», «Нур», «Нани жьы?», жыхуиIэхэу «Нур» журналым къытехуахэр.

31. Жылэтеж Сэлэдин адыгэ мультипикацэм (нарт хъыбархэм къытрищIыкIыу) хуищIа хэлъхьэныгъэр.

32.ХьэцIыкIу Хьэсэнрэ адыгэ сабий литературэмрэ.

33. ХьэцIыкIу Хьэсэн «Нур» журналым къытригъэдза «Светофор», «МазэщIэ», «ИлъэсыщIэ», «Нур» усэхэм я мыхьэнэр.

34. ХьэцIыкIу Хьэсэн адыгэ сабий усыгъэм хуищIа хэлъхьэныгъэр.

35. Щоджэн Леонид сабийхэм папщIэ итх къуажэхьхэр, псынщIэрыпсалъэхэр.

36. «Къэбэрдей» альманахым Багъ Николай сабийхэм папщIэ итха усэхэр къытехуауэ зэрыщытар.СДМ. 00.06. «Концеция мира и человека в творчестве

Алима Кешокова»

Вопросы к I-й рейтинговой точке

 1. В чем смысл названия романа «Нал къута»?

 2. Укажите, какой документ лег в основу романа.

 3. Какое воинское звание имел Кубанцев?

 4. На чем основано противостояние Локотоша и Якуба?

 5. Соблюдена ли, на ваш взгляд, логика развития характера Якуба Бештоева?

 6. Как вы думаете, почему третью книгу романа А.Кешоков назвал «Кхъужьыфэ»?

 7. В чем, на ваш взгляд, заключается трагедия Доти Кошрокова?

 8. Как вы думаете, почему погибают главные герои романа.

 9. Назовите эпизод в романе, в котором Апчара испытывае первое потрясение от войны.

 10. Скажите, где впервые Локотош увидел Апчару?

 11. Что послужило причиной поездки Iузизы на фронт?

 12. Кто из представителей народа романа особенно запомнился?

 13. Что можете сказать об Оришевых? В каких эпизодах они нарисованы Кешоковым наиболее ярко? Как это удалось писателю?

 14. Как в романе назывался хутор, на котором жил Къаскъул?

 15. Какое, на ваш взгляд, познавательное значение имеет роман.

 16. Какие сцены, герои, кого из персонажей «Нал къута» представляете лучше всего?
 17. Попробуйте рассказать о нравственных истоках подвига Бекана.

 18. Являются ли для вас убедительными доводы по созданию кавалерийской дивизии (как по роману, так и по другим источникам)?

 19. Назовите скульптора, автора монумента (памятника) воинам 115-ой кавдивизии.

 20. Назовите автора и название поэмы, в основу которой лег достоверный рассказ генерала И.П.Калюжного.

 21. Принятие какого приказа Сталина почти совпала с началом боевых действий 115-ой кавдивизии на южном фронте?

 22. Когда было принято решение о формировании 115-ой кавдивизии?

 23. Количественный состав дивизии?

 24. В каких населенных пунктах формировалась дивизия? Где размещался штаб дивизии?

 25. Как вы думаете, почему среди командиров полков и командования дивизии не было представителей из кабардинцев и балкарцев. Можно ли считать такое положение нормальным?

 26. Перечислите книги, статьи, посвященные истории, боевым действиям 115-ой кавдивизии.

 27. Первая книга трилогии «Нал къута» заканчивается суровыми картинами. Опишите их.

 28. Какую роль сыграла, по вашему мнению, полемика вокруг романа «Нал къута»?

 29. Назовите переводчика трилогии «Нал къута» (на русский язык).

 30. Подумайте, какой эпизод является кульминацией второй книги трилогии «Нал къута»?

 31. Постарайтесь определить автора и название поэтического текста: « … ТекIуэм фIыщIэшхуэ къыхуещIыр пащтыхьым, / ТемыкIуэм гущIэгъур къыхуещIыр алыхьым … »

 32. Значение слова «нэкулъ»?

 33. Назовите имена героев: лъакъуэрыгъажэшу, шыщхьэхъумэ, щIалэшхуэ.

 34. Подумайте, вокруг какого вопроса завязывается основной конфликт романа «Нал къута»?

 35. Вспомните, название и автора поэмы, строками которой наставлял Доти Кошкороков кавалеристов на штурм высоты Лысой.

 36. Ваш любимый персонаж?

 37. Как по вашему, есть ли прототипы у Локотоша и Доти Кошрокова?

 38. Что можно обозначить словом «победа» сегодня?

 39. Представьте, что вы создатель музея трилогии А.Кешокова «Нал къута». Составьте текст вашей экскурсии по этому музею.


Каталог: docs
docs -> Оценка рисков в Донецком бассейне Закрытие шахт и породные отвалы Филипп Пек
docs -> Потенциальные места трудоустройства выпускников огу в разрезе укрупненных групп направлений подготовки и специальностей
docs -> Наименование специализированных аудиторий и лабораторий Перечень оборудования
docs -> Инструкция по использованию «вак-системы»
docs -> Решение заказчика
docs -> Программа дисциплины корпоративные системы управления проектами фгос впо третьего поколения Профессиональный цикл
docs -> Круг обязанностей
docs -> Решение проблем формирования профессиональной компетенции педагога в условиях информатизации современного образования требует изменения содержания существующей
docs -> Iid-094 «Интегрированная корпоративная система отчетности (иксо)» Техническое задание москва 2015


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал