Литература народов России (кабардино-черкесская литература)


Вопросы ко II-й рейтинговой точкестраница9/16
Дата17.10.2016
Размер2.71 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Вопросы ко II-й рейтинговой точке


 1. ХIХ лIэщIыгъуэм и япэ Iыхьэ ныкъуэм псэуа узэщIакIуэхэр, адыгэ литературэр зэфIэувэнымкIэ абыхэм яIа мыхьэнэр.

 2. Адыгэ узэщIакIуэхэм я япэ тхыгъэхэр къызытрадза журналхэмрэ газетхэмрэ.

 3. Адыгэбзэ щрагъаджэ япэ еджапIэхэр, абыхэм яIа мыхьэнэр.

 4. Езыхэм зэхалъхьэжа тхыбзэкIэ тхэуэ щыта узэщIакIуэхэр

 5. УрысыбзэкIэ е нэгъуэщIыбзэкIэ тхэуэ щыта адыгэ тхакIуэхэр

 6. Литературэм и къалэнхэмрэ ар зыхуэгъэпса мурадымрэ.

 7. Адыгэ IуэрыIуатэмрэ япэ адыгэ усакIуэхэмрэ я образ къэгъэщIыкIэхэр.

Вопросы к III-й рейтинговой точке

 1. Иджырей адыгэ литературэм и щIэдзапIэр, абы и зыужьыныгъэм и лъэхъэнэ нэхъыщхьэхэр.

 2. Адыгэ тхыбзэ литературэм и щIэдзапIэм щытхэр.

 3. Лъэпкъ псом зэдай тхыбзэ къэунэхуным щхьэусыгъуэ хуэхъуахэр.

 4. Лирикэм и къежьапIэр, ар пасэрей цIыхухэм я дауэдапщэхэм пыщIауэ зэрыщытыр.

 5. Лирикэм и къежьапIэр къэхутэным елэжьа щIэныгъэлIхэмрэ абыхэм я лэжьыгъэхэмрэ.

 6. Пасэрей усыгъэм метафорэм щигъэзащIэ къалэныр, абы и къыщхьэщыкIыныгъэ нэхъыщхьэхэр.

 7. Эпосым и къежьэкIар, ар нэхъ зыпыщIа Iуэхугъуэхэр

 8. Адыгэ джэгуак1уэ институтыр.

 9. Пасэрей джэгуакIуэ хабзэм тетхэр (Сыжажэ Къ., Мыжей С., Выкхъэ Ш., Щоджэн I., н.).

 10. Зыхыхьэ зэманыщIэм и щэнхэр къэзыщтэхэр (ПащIэ Б., ХьэхъупащIэ А., Теувэж Ц., н.).

 11. ДжэгуакIуэу къежьэу профессионал гъуазджэм хыхьэхэр (Къэжэр И., н.).

Вопросы к зачету:

 1. Литературэм къежьап1э хуэхъуахэр, абы и япэ лъэбакъуэхэр.

 2. Тхыбзэр къызэрежьар, гъуазджэм и л1эужьыгъуэхэр.

 3. Литературэм ипэ къихуэ дунейр. Адыгэ 1уэры1уатэр.
 4. «Адыгэ литературэхэр» терминыр къызэрежьар.

 5. Адыгей, къэбэрдей, шэрджэс, хэхэс адыгэ литературэ жиIэу, адыгэ литературэр гуэша щIэхъуам и щхьэусыгъуэхэр.

 6. Иджырей адыгэ литературэм и щIэдзапIэу ялъытэр.

 7. Адыгэ литературэмрэ лъэпкъ IуэрыIуатэмрэ.

 8. Адыгэ литературэмрэ КъуэкIыпIэмрэ КъухьэпIэмрэ щыпсэу лъэпкъхэм я художественнэ дунеймрэ.


 9. ХIХ лIэщIыгъуэм и япэ Iыхьэ ныкъуэм псэуа узэщIакIуэхэр, адыгэ литературэр зэфIэувэнымкIэ абыхэм яIа мыхьэнэр.

 10. Адыгэ узэщIакIуэхэм я япэ тхыгъэхэр къызытрадза журналхэмрэ газетхэмрэ.

 11. Адыгэбзэ щрагъаджэ япэ еджапIэхэр, абыхэм яIа мыхьэнэр.

 12. Езыхэм зэхалъхьэжа тхыбзэкIэ тхэуэ щыта узэщIакIуэхэр

 13. УрысыбзэкIэ е нэгъуэщIыбзэкIэ тхэуэ щыта адыгэ тхакIуэхэр

 14. Литературэм и къалэнхэмрэ ар зыхуэгъэпса мурадымрэ.

 15. Адыгэ IуэрыIуатэмрэ япэ адыгэ усакIуэхэмрэ я образ къэгъэщIыкIэхэр.

 16. Иджырей адыгэ литературэм и щIэдзапIэр, абы и зыужьыныгъэм и лъэхъэнэ нэхъыщхьэхэр.

 17. Адыгэ тхыбзэ литературэм и щIэдзапIэм щытхэр.

 18. Лъэпкъ псом зэдай тхыбзэ къэунэхуным щхьэусыгъуэ хуэхъуахэр.

 19. Лирикэм и къежьапIэр, ар пасэрей цIыхухэм я дауэдапщэхэм пыщIауэ зэрыщытыр.

 20. Лирикэм и къежьапIэр къэхутэным елэжьа щIэныгъэлIхэмрэ абыхэм я лэжьыгъэхэмрэ.

 21. Пасэрей усыгъэм метафорэм щигъэзащIэ къалэныр, абы и къыщхьэщыкIыныгъэ нэхъыщхьэхэр.

 22. Эпосым и къежьэкIар, ар нэхъ зыпыщIа Iуэхугъуэхэр

 23. Адыгэ джэгуак1уэ институтыр.

 24. Пасэрей джэгуакIуэ хабзэм тетхэр (Сыжажэ Къ., Мыжей С., Выкхъэ Ш., Щоджэн I., н.).

 25. Зыхыхьэ зэманыщIэм и щэнхэр къэзыщтэхэр (ПащIэ Б., ХьэхъупащIэ А., Теувэж Ц., н.).

 26. ДжэгуакIуэу къежьэу профессионал гъуазджэм хыхьэхэр (Къэжэр И., н.).

темы рефератов

 1. Литературэм къежьапIэ хуэхъуахэр, абы и япэ лъэбакъуэхэр

 2. Адыгэ узэщIакIуэхэр, абыхэм зэхалъхьа тхыбзэхэмкIэ къыдэкIа япэ художественнэ тхыгъэхэр

 3. Адыгэ литературэмрэ лъэпкъ IуэрыIуатэмрэ. Литературэр къэунэхунымкIэ IуэрыIуатэм игъэзащIэ къалэнхэр

 4. Адыгэ джэгуакIуэ институтыр, лъэпкъ тхыбзэ литературэр зэфIэувэным абы хуищIа хэлъхьэныгъэр

 5. Тхыбзэ зимыIа адыгэ лъэпкъым и гъащIэм IуэрыIуатэм щиIэ мыхьэнэр.

 6. Нэгумэ Шорэ и «Адыгэ лъэпкъым и тхыдэм» IуэрыIуатэм щиубыд увыпIэр

 7. Пасэрей адыгэм и гупсысэмрэ и дуней тетыкIэмрэ Хъан-Джэрий и тхыгъэхэм къызэрыхэщыжыр

 8. Адыгэ IуэрыIуатэмрэ литературэмрэ зэпыщIэныгъэу яку дэлъыр

 9. Адыгэ усэ гъэпсыкIэм хэлъ щхьэхуэныгъэхэр

 10. Адыгэ уэрэдыжьхэмрэ япэ адыгэ усакIуэхэм я усэхэмрэ зэщхьыныгъэу хэлъхэр

 11. Адыгэ IуэрыIуатэмрэ япэ адыгэ усакIуэхэмрэ я образ къэгъэщIыкIэхэр

М2.В.3. «ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОСМЫСЛЕНИИ»Вопросы к I-й рейтинговой точке

 1. IуэрыIуатэм и пэжыпIэкIэ щыIа тхыдэ лIыхъужьхэр къызэрыхэщыр.

 2. Адыгэ хъыбарыжьхэм лъэпкъым и тхыдэр къызэрыхэщыр.

 3. Хъыбарыжьхэм пэжагъ ин хэлъу лъэпкъым и тхыдэр къызэрыхэщыр.

 4. Хъыбарыжьхэм пэжагъ ин хэлъу зэман жыжьэм къэхъуауэ щыта Iуэхугъуэхэр къызэрыщыгъэлъэгъуэжар.

 5. Уэрэдыжьхэм тхыдэм и пэжыпIэкIэ къыхэщыж лIыхъужь цIэрыIуэхэр зэрыщагъафIэр.

 6. УзэщIакIуэхэм я тхыгъэхэм адыгэ лъэпкъым и тхыдэр къызэрыщыгъэлъэгъуар.

 7. Хъан-Джэрий, КIашэ Адыл-Джэрий сымэ я тхыгъэ куэдым IуэрыIуатэр я лъабжьэу зэрыщытыр.

 8. Адыгэпщхэм я образыр узэщIакIуэхэм я тхыгъэхэм къызэрыщыгъэлъэгъуамрэ тхыдэм къызэрыхэщымрэ.

Вопросы к II-й рейтинговой точке

 1. И пэжыпIэкIэ къэхъуа Iуэхугъуэхэр Шортэн А. и роман «Бгырысхэм» къызэрыхэщыр.

 2. Шортэным и романым къыхэщыж тхыдэ лIыхъужьхэр.

 3. «Бгырысхэр» романым къэрал щIыб политикэр къызэрыщы-гъэлъэгъуар.

 4. Адыгэ лъэпкъым и тхыдэр Шортэным и романым къызэрыщы-гъэлъэгъуар.

 5. Хэку зауэшхуэм къихьа насыпыншагъэр КIыщокъуэ А. и «Кхъужьыфэ» романым къызэрыщыгъэлъэгъуар.

 6. КIыщокъуэ А. и роман «Кхъужьыфэм» хэку зауэшхуэм иужькIэ къэралым щекIуэкIа Iуэхугъуэхэр къызэрыхэщыжыр.

 7. Нало А. и Нэхущ шу» романым и лIыхъужь нэхъыщхьэ КIэрэф Залымджэжрий ехьэлIауэ пэжымрэ тхакIуэмрэ кIэрилъхьамрэ.

 8. «Нэхущ шу» романым адыгэ сотням къехъулIахэр къызэрыхэщыжыр.

 9. Архив документхэр «Нэхущ шу» романым къызэрыщыгъэсэбэпар.

 10. IутIыж Борис и трагедиехэм зэман блэкIар къызэрыщыгъэлъэгъуар.

Вопросы к III-й рейтинговой точке

 1. Тхыдэ романхэр, повестхэр щIэныгъэ-къхэхутэныгъэу зэрыщымытыр.

 2. Iэмал имыIэу тхыдэм и пэжыпIэр къигъэлъэгъуэжыну апхуэдэ къалэн тхакIуэм и пщэ зэрыдимылъхьэр.

 3. МэшбащIэ И. и «Хъпн-Джэрий» романым адыгэ лъэпкъым и тхыдэр къызэрыхэщыр.

 4. УзэщIакIуэ цIэрыIуэ Хъан-джэрий и образ уардэр МэшбащIэм къызэрехъулIар.

 5. Чуякъуэ Юнус и «ГъущI Дыгъужьым и хъыбар» романым сюжет хуэхъуар.

 6. «ГъущI Дыгъужьым и хъыбар» романым и лIыхъужь Сэт и образымкIэ тхакIуэм къигъэлъэгъуар.

 7. Адыгэ лъэпкъыр Урыс-Кавказ зауэм щыгъуэ зэтезыIущIа Даховский отрядкIэ зэджэр Чуякъуэм и романым къызэрыхэщыр.

 8. ТхьэицIыху Бемырзэ и «ЩIы IэмыщIэ» романым Кавказым ис лъэпкъхэм ирагъэкIуэкIа бэнэныгъэр къызэрыхэщыр.

 9. Асият и образымкIэ ТхьэицIыху Бемырзэ къигъэлъэгъуэжар.

 10. ИстамбылакIуэхэр романым къызэрыщыгъэлъэгъуар.

Вопросы к экзамену

 1. Адыгэ уэрэдыжьхэм лэпкъым и тхыдэр къызэраIуэтэжыр.

 2. КIыщокъуэ А. и «Нал къута» романым и пэжыпIэкIэ щыIауэ тхыдэ лIыхъужь къыхэщыжхэр.

 3. Адыгэ хъыбарыжьхэм лъэпкъым и тхыдэр къызэраIуэтэжыр.

 4. Шортэн А. и «Бгырысхэр» романым и пэжыпIэкIэ щыIауэ къыхэщыж пщыхэр.

 5. Нало А. и «Нэхущ шу» романым шым и образым щигъэзащIэ къалэныр.

 6. Тхыдэ романхэм къыщыIэта Iуэхугъуэхэр. Абыхэм я мыхьэнэр.

 7. МэшбащIэ И. и «Хъан-Джэрий» романым узыщрихьэлIэ тхыдэ лIыхъужьхэр.

 8. МэшбащIэ И. и «Хъан-Джэрий» романым узыщырихьэлIэ тхыдэ лIыхъужьхэр.

 9. Чуякъуэ Ю. и «ГъущI Дыгъужьым и хъыбар» романым тхыдэ жыжьэр пэжу къызэрыщыгъэлъэгъуар.

 10. Нобэрей тхакIуэхэм ятх тхыдэ романхэм я тематикэр зэрызэщхьым и щхьэусыгъуэр.

 11. Шортэн А. и «Бгырысхэр» романым и пэжыпIэкIэ щыIауэ къыхэщыж лIыхъужьхэр.

 12. Нало А. и «Нэхущ шу» романым и лIыхъужь нэхъыщхьэ КIэрэф Залымджэрий и образыр къэгъэщIа зэрыхъуар.

 13. ТхьэицIыху Бемырзэ и «ЩIы IэмыщIэ» романым истамбылакIуэхэр къызэрыщыгъэлъэгъуар.

 14. Адыгэ цIыхубзым и хьэл-щэн дахэр МэшбащIэ И. и «Хъан-Джэрий» романым къызэрыщыгъэлъэгъуар.

 15. Тхыдэ романхэм щыщу нэхъ уигу ирихьар (анализ щIын).

 16. Шортэн А. и «Бгырысхэр» романым Бекович-Черкасскэм и образыр къызэрыщыгъэлъэгъуар.

 17. Нало А. и «Нэхущ шу» романым документхэр къызэрыщы-гъэсэбэпар.

 18. Чуякъуэ ю. и «Гъущ Дыгъужьым и хъыбар» романым адыгэ лъэпкъым къылъыса гузэвэгъуэр къызэрыщыхэщыжыр.

 19. Нало А. и «Нэхущ шу» романым ПащIэ Бэчмырзэ кызэрыщыгъэлъэгъуар.

 20. ТхьэицIыху Б. и «ЩIы IэмыщIэ» романым Тыркум щекIуэкI Iуэхугъуэхэр къызэрыщыгъэлъэгъуэжар.

 21. Шортэн А. и «Бгырысхэр» романым Ермоловым и образыр зэрыщызэфIэувар.

 22. .Шортэн А. и «Бгырысхэр» романым Нэгумэ Шорэ и художественнэ образ къызэрыщигъэщIар.

 23. Чуякъуэ Ю. и «ГъущI Дыгъужьым и хъыбар» романым Мэзлокъуэ Сэт и образым щигъэзащIэ къалэныр.

 24. Хъан-джэрий и «Шэрджжсым теухуа тхыгъэхэм» адыгэ лъэпкъым и тхыдэр къызэрыщыгъэлъэгъуар.

 25. Чуякъуэ Ю. и «ГъущI Дыгъужьым и хъыбар» романым щIэлъ гупсысэ нэхъыщхьэр.

 26. КIашэ Адыл-Джэри и «Пыпхэ» тхыгъэм къыхэщыж пщыхэм я образыр.

Темы рефератов

 1. Хъыбарыжьхэм лъэпкъ тхыдэр къызэрыхэщыжыр.

 2. Тхыдэ лIыхъужь цIэрыIуэхэр къызыхэщыж уэрэдхэр.

 3. ТхакIуэм тхыдэ лIыхъужьым и образым езым и гупсысэхэр щигъужкIэрэ художественнэ образ къызэригъэщIыр.

 4. Хьэтхым и къуэ Мыхьэмэт и пэжыпIэкIэ щыIэ лIыхъужьу зэрыщытыр.

 5. ТхьэицIыху Б. и «ЩIы IэмыщIэ» романым къыхэщыж тхыдэ лIыхъужьхэр.

 6. Хъан-Джэрий и образыр МэшбащIэ И. и роман «Хъан-Джэрий» къызэрыщыгъэлъэгъуар.


М2.В.3. «ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ КАБАРДИНСКОЙ КРИТИКИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ»

Вопросы к I-й рейтинговой точке

 1. Япэ адыгэ узэщIакIуэхэмрэ тхакIуэхэмрэ я тхыгъэхэр къэзыпщыта ди лъэпкъэгъухэм я лэжьыгъэхэр.

 2. Адыгэ просветителхэм я гъащIэмрэ я литературнэ щIэинымрэ къызыщыпщыта къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр.

 3. Нало Жансэхъу япэ адыгэ тхакIуэхэм я тхыгъэ къэунэхугъащIэхэм теухуаэ итха критическэ статьяхэр.

 4. Теунэ Хьэчим и редакцэм щIэту къыдэкIа «Къэбэрдей тхакIуэхэмрэ къэбэрдей литературэмрэ» литературно-критическэ очеркхэмрэ статьяхэмрэ щызэхуэхьэса тхылъым и мыхьэнэр.

Каталог: docs
docs -> Оценка рисков в Донецком бассейне Закрытие шахт и породные отвалы Филипп Пек
docs -> Потенциальные места трудоустройства выпускников огу в разрезе укрупненных групп направлений подготовки и специальностей
docs -> Наименование специализированных аудиторий и лабораторий Перечень оборудования
docs -> Инструкция по использованию «вак-системы»
docs -> Решение заказчика
docs -> Программа дисциплины корпоративные системы управления проектами фгос впо третьего поколения Профессиональный цикл
docs -> Круг обязанностей
docs -> Решение проблем формирования профессиональной компетенции педагога в условиях информатизации современного образования требует изменения содержания существующей
docs -> Iid-094 «Интегрированная корпоративная система отчетности (иксо)» Техническое задание москва 2015


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал